Regulamin Korzystania z Platformy E-learningowej

Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, która należy do Vetoquinol SA, dostępnej pod ścieżką: http://elearning.vetoquinol.com/

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Użytkownik - osoba korzystająca z platformy e-learningowej.
2. Administrator - podmiot będący właścicielem platformy e-learningowej, w tym wypadku Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
3. Platforma - e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd.
4. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres lecznicy, adres e-mail użytkownika itd.

INFORMACJE OGÓLNE, ZAKRES UŻYTKOWANIA, ZASTRZEŻENIA

1. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłącznie okresów awarii.
2. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową IE 9/Mozilla Firefox lub nowszą niezbędnymi do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie. W celu możliwości dostępu do platformy, użytkownik powinien posiadać aktywny adres e -mail.
3. Korzystając z platformy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie.
4. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów - dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.
5. Przeznaczeniem niniejszej platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i kodu dostępu.
6. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy dla użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim a także wykorzystywania informacji znajdujących się na platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla Vetoquinol.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych użytkowników, udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej, gwarantuje ich prawidłową ochronę. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usługi e-learningowej. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami regulaminu – na podstawie zgody użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usługi e-learningowej oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych. W przypadkach przewidzianych w ustawie, użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administratorowi przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z usługi e-learningowej zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

POMOC TECHNICZNA

1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem platformy e-learningowej na adres: poland_webmaster@vetoquinol.com
2. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę platformy.
3. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa. Administrator oraz Vetoquinol SA nie odpowiadają za ewentualne szkody użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym użytkownika. W związku z powyższym administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.
2. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, automatycznie oznacza rezygnację z korzystania z platformy e-learningowej. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia administratora platformy w celu usunięcia jego konta.
3. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie publikując je w formie elektronicznej na stronie internetowej platformy http://elearning.vetoquinol.com/legals

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 marca 2016.